Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

Timeline การพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสวนปรุง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน ขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ของกรมสุขภาพจิต ในวาระแรก ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

เนื่องด้วยตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2562 โรงพยาบาลปรับปรุงระบบบริการผู้ป่วยนอกเวลา จึงขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามความคิดเห็นบุคลากร ต่อการเปิด "คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ"

คลิกเพื่อตอบแบบแบบสอบถาม

ดาวน์โหลดเอกสารระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลสวนปรุง

ดาวน์โหลดเอกสาร Risk Owner

ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงิน P4P ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อคณะกรรมการ นำเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจ่ายค่าตอบแทนในรอบถัดไป

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบ NRLS (แบบสรุปเลขที่อุบัติการณ์)/แบบฟอร์ม Root Cause Analysis

คลิกเพื่อดาวโหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ข้อมูลข่าวสาร