Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง
ตอนสติสร้างสุข

ขอความร่วมมือบุคลากร

1. ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรและ 2. แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม

คลิกเพื่อกรอกแบบประเมิน

3. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อแผนงาน / โครงการเพื่อเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร

คลิกเพื่อกรอกแบบประเมิน

** บุคลากรทุกคนสามารถเข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฏาคม 2560

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ภาพกิจกรรมทาง facebook