Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

รายการชีวิตนี้ยังมีหวัง
ตอนสติสร้างสุข

ขอความร่วมมือบุคลากร

ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านตอบแบบสำรวจ Happinometer และ แบบสำรวจ Happy Public Organization Index (HPI)

คลิกเพื่อตอบแบบสำรวจ

บริการดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดแผ่นแบบ (Template) powerpoint สำหรับการเยี่ยมสำรวจ Re-accreditation

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Template

ดาวน์โหลดแผ่นแบบ (Template) มาตรฐานการพิมพ์หนังสือภายนอก หนังสือภายใน และหนังสือประทับตรา

คลิกเพื่อดาวน์โหลด Template

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ภาพกิจกรรมทาง facebook