Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

ขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการประจำปี พ.ศ. 2561

ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

คลิกเพื่อตอบแบบประเมิน

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น.

คลิกเพื่อตอบแบบประเมินข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ข้อมูลข่าวสาร