Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

ตอบแบบสำรวจของกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม กรมสุขภาพจิต โดยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน ใช้หมายบัตรประจำตัวประชาชน เหมือนกัน

กรุณาตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 3 กันยายน 2562

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือข้าราชการสังกัดกรมสุขภาพจิตที่มีอายุราชการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตอบแบบสอบถามออนไลน์

กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน จึงขอความกรุณาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ) และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน)

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ดาวน์โหลดเอกสารระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลสวนปรุง

ดาวน์โหลดเอกสาร Risk Owner

ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงิน P4P ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อคณะกรรมการ นำเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจ่ายค่าตอบแทนในรอบถัดไป

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนาบุคลากร ทุกประเภท ถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ข้อมูลข่าวสาร