Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบสรุปผลงานเพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ดาวน์โหลด แบบใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน จึงขอความกรุณาข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษลงมา (ชำนาญการพิเศษ ชำนาญการ และปฏิบัติการ) และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป (ทักษะพิเศษ อาวุโส ชำนาญงาน และปฏิบัติงาน) ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามหรือ

กรมสุขภาพจิตขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการในสังกัด ตอบแบบสอบถามออนไลน์ เรื่อง "การกำหนดสัดส่วนการได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่น"

กรุณาตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามหรือ

กรมสุขภาพจิตขอให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมมือให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ

กรุณาตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2562

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามหรือ

ร่วมตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาล โดยรับรหัส 14 หลัก เพื่อเข้าตอบแบบประเมินฯ

กรุณาตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

คลิกเพื่อรับรหัส 14 หลัก

ดาวน์โหลดเอกสารระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงโรงพยาบาลสวนปรุง

ดาวน์โหลดเอกสาร Risk Owner

ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงิน P4P ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อคณะกรรมการ นำเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจ่ายค่าตอบแทนในรอบถัดไป

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ข้อมูลข่าวสาร