Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

 

ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความสุขบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข (Happinometer)

ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562

คลิกเพื่อตอบแบบประเมินดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์ม ปม. 60

กรุณากรอกแบบฟอร์มแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของบุคลากร

เครื่อง HR-ALUNEE เบอร์โทร 60447, 60448, 60449 หรือ ส่งผ่านอีเมลล์ arunee.saenair@gmail.com

คลิกเพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

บัญชีรายชื่อ SPP ของโรงพยาบาลสวนปรุง

ตัวชี้วัดภารกิจสนับสนุน กลุ่มงานพัสดุ

ตัวชี้วัดภารกิจสนับสนุน กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดภารกิจรอง กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ตัวอย่าง ตัวชี้วัดตามภารกิจรอง, ภารกิจสนับสนุน

แบบฟอร์มกรณีมาปฏิบัติราชการแต่ไม่ได้สแกนลายนิ้วมือ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ข้อมูลข่าวสาร