Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

ขอความร่วมมือบุคลากร

ขอความร่วมมือบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ ที่ปฏิบัติงานในกรมสุขภาพจิตมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี (ปฏิบัติงานก่อน 1 พฤษภาคม 2561)

ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

สามารถเข้าทำแบบวัดการรับรู้ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2562

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม หรือ สแกน QRcode

ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพลเรือนสามัญ

สำนักงาน ก.พ. จึงขอความร่วมมือจากข้าราชการผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ และข้าราชการที่เป็นผู้รับการประเมิน ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการก่อนวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ตอบแบบสำรวจข้อมูลและความคิดเห็นผ่านระบบออนไลน์ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถามหรือสแกนผ่าน QRcode

กองบริหารทรัพยากรบุคคลขอความร่วมมือ ข้าราชการในสังกัดเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมา และผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปตอบแบบสอบถาม "แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงาน"

กรุณาตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ขอความร่วมมือบุคลากรตอบแบบสอบถามข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงิน P4P ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อคณะกรรมการ นำเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการจ่ายค่าตอบแทนในรอบถัดไป

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2562

ขั้นตอนการรับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562

ลำดับคิวในการเข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปี 2562 วันที่ 1 พฤษภาคม - วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ขอความร่วมมือหัวหน้าหน่วยงาน หัวหน้าตึก ส่งรายชื่อบุคลากรจำนวน 20 คน ส่งหน่วยงาน x-ray ก่อนวัน check up อย่างน้อย 1 วัน

การตรวจมะเร็งปากมดลูกในบุคลากรหญิง สามารถเข้ารับการตรวจได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2562 (เฉพาะวันทำการช่วงบ่าย) ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จ. เชียงใหม่ ผู้ที่สนใจ สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ คุณทัศนีย์ ศรีบุณเรือง โทรศัพท์ภายใน หมายเลข 60333

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ข้อมูลข่าวสาร