Theme Colors

คุณธรรม 3 ประการ
ของโรงพยาบาลสวนปรุง
ซื่อสัตย์ สามัคคี รับผิดชอบ

ประกาศ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

สร้างสุขด้วยสติในองค์กร
วิถีของการพัฒนาจิตภายในองค์กร

เริ่ม 1 มีนาคม 2559

วิสัยทัศน์
โรงพยาบาลสวนปรุง

พันธกิจ
โรงพยาบาลสวนปรุง

ค่านิยม
โรงพยาบาลสวนปรุง

...

ขอความร่วมมือบุคลากร

กรุณาตอบข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงิน P4P ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทน P4P ในรอบถัดไป

กรุณาตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 30 เมษายน 2562

คลิกเพื่อตอบข้อคิดเห็น

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร

โปรแกรมแนะนำ

โปรแกรมใหม่

ข้อมูลข่าวสาร