ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผู้นำยุคใหม่เครือข่ายอาเซียน" 17/05/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม 3 หลักสูตร (สวทช.) 17/05/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4/05/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไป รอบที่1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 4/05/2560
ขอเชิญบุคลากรส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ เรื่อง "ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (Depression: Let's talk) ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2560 01/05/2560
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรับบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศประจำปี 2560 (ทุนสนับสนุนตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต) 1/05/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการขององคืกรการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเวีย จำนวน 3 โครงการ 26/04/2560
ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 59,60 10/04/2560
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ และเข้าร่วมประชุมวิชาการงานสัมมนาระบาดวิทยาแห่งชาติ ครั้งที่ 23 และประชุมฯ 10/04/2560
ประชาสัมพันธ์ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล" 24/03/2560
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศ ประจำปี 2560(ทุนสำหรับข้าราชการประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ) 10/02/2560
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560(ทุนสนับสนุนตามความต้องการของกรมสุขภาพจิต) 30/01/2560