แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 11/08/2560
การสรรหาผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศชั่วคราว ประจำปี 2561 11/08/2560
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ(ด้านการพยาบาล) 11/08/2560
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกระดับชำนาญการ(ด้านจิตวิทยาคลินิก) ศูนย์สุขภาพจิตที่6 11/08/2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ(กรมการแพทย์) 11/08/2560
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ ภาคีเครือข่ายมุ่งสุ่สุขภาวะ ครั้งที่1 พ.ศ.2560 3/08/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม จำนวน 9 หลักสูตร (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 3/08/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและเลื่อนตำแหน่งขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (เพิ่มเติม) และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 21/07/2560
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีพิเศษ 1 ขั้น รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และ เพิ่มเติม 7/07/2560
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม(คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 7/07/2560
การทดสอบภาษาอังกฤษของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 28/06/2560