ประชาสัมพันธ์ทุนแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลไทยเพื่อไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น 27/09/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมาชิก กสจ. 26/09/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสวนปรุง 24/09/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 10 24/09/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ "The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship รุ่นที่ 6" 18/09/2561
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม 12/09/2561
ประชาสัมพันธ์การประะชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 12/09/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Innovation,Prevention and Care for NCDs and Global Health 11/09/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 หลักสูตร 11/09/2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 หลักสูตร 30/08/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 29/08/2561
แนวทางการขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน 24/08/2561
แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ 23/08/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 17/07/2561