ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง "นวัตกรรมในโลกอนาคตกับการดูแลสุขภาพ" 7/11/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2561 ประจำปี 2562 รอบที่ 1 7/11/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การให้สวัสดิการด้านการพยาบาล สำหรับพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 6/11/2561
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้ง และการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว 6/11/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการภาควิชากิจกรรมบำบัด ประจำปี 2561 6/11/2561
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชฯ 6/11/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 29/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง อัตราร้อยละในการคำนวณเพื่อเพิ่มค่าจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 29/10/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด(สำนักบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา) 26/10/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ The 1 Chiang Mai Conference on Pediatric Infectious Diseases (CMC-PID) หัวข้อประชุมPractical Points in Pediatric Infectious Diseases 26/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (รอบฯ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 16/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง อัตราร้อยละของฐานในการคำนวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 16/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีพิเศษ 2 ขั้น และกรณีพิเศษ 1.5 ขั้น ทั้งปีงบประมาณ พ.ศ.2561 16/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการทั่วไป 16/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง อัตราร้อยละของการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 16/10/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒฯาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 หลักสูตร 16/10/2561
ประชาสัมพันธ์การอบรม(คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 16/10/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย) 16/10/2561
ประชาสัมพันธ์ทุนแก่รัฐบาลไทยเข้าร่วมหลักสูตรต่างๆในปี ค.ศ.2018-2019 ณ สาธารณรัฐอินเดีย 16/10/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ โรงพยาบาลสวนปรุง 24/09/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ "The Middleton Foundation for Ethical Studies Global Fellowship รุ่นที่ 6" 18/09/2561
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ เพิ่มเติม 12/09/2561
ประชาสัมพันธ์การประะชุมวิชาการเรื่อง การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจและการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด 12/09/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 4 หลักสูตร 11/09/2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 2 หลักสูตร 30/08/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 29/08/2561
แนวทางการขอขยายระยะเวลาการส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมิน 24/08/2561
แนวทางการขอเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ 23/08/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต 17/07/2561