ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางงในวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2563 2/01/2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมภาวนา "เตรียมตัวตายอย่างมีสติ ในวิถีพุทธธิเบต" 27/12/2561
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ และการประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 16 26/12/2561
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24/12/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18/12/2561
ประชาสัมพันธ์การซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกจ้างประจำ 18/12/2561
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) 14/12/2561
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง บุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีพุทธศักราช 2561 12/12/2561
ประกาศสมาคมนักบริหารสาธารณสุข เรื่อง ผลการคัดเลือกหผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนารองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลในสังกัดกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข รุ่นที่ 13 ประจำปีงบประมาร 2562 12/12/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการทำจิตบำบัดแบบ CBT ในผู้ป่วย Chronic Pain (Workshop for CBT in Chronic Pain 2019) 12/12/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. และ ป.บัณฑิต สาขาสุขภาพจิต 12/12/2561
รับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2562 12/12/2561
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 3/12/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 10 หลักสูตร 3/12/2561
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี ครั้งที่ 30 ประจำปี 2562 3/12/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 3/12/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 26 (สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี) 3/12/2561
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล) 21/11/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2561 ประจำปี 2562 รอบที่ 1 7/11/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561