ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 13 หลักสูตร 12/02/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ 12/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒณาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 9 หลักสูตร 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56/2562 (ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Goog Clinical Practice(GCP) รุ่นที่ 1 (ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี) 8/02/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 5/02/2562
การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีพิเศษ และการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30/01/2562
ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมสำหรับผู้กันตนของรพ.สวนปรุง" 24/01/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการจิตเวชปฏิบัติ 2019 (Siriraj Psychiatric 2019 Innovation Psychiatry) 21/01/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562 21/01/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒฯาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 หลักสูตร 21/01/2562
ประกาศสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 18/01/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) 18/01/2562
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 18/01/2562
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 18/01/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ (วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง) 18/01/2562
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางงในวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2563 2/01/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(โท-เอก) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 24/12/2561
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18/12/2561
ประชาสัมพันธ์การซักซ้อมความเข้าใจในการยื่นขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน ด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ของลูกจ้างประจำ 18/12/2561
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) 14/12/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. และ ป.บัณฑิต สาขาสุขภาพจิต 12/12/2561
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2561 ประจำปี 2562 รอบที่ 1 7/11/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561