ประกาศผลการคัดเลือก "คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ" ประจำปี 2562 15/03/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิจ รุ่นที่่ 3 15/03/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับเชี่ยวชาญ 13/03/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 12/03/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" 7/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) 7/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย(เอพีโอ) 6/03/2562
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 1/03/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 ทุน 28/02/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ เรื่อง "Short course in Tropical and Travel Medicine 2019" คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล 28/02/2562
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ประเภททุน 20/02/2562
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 13 หลักสูตร 12/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคลากร) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒณาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 9 หลักสูตร 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี ครั้งที่ 56/2562 (ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย) 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม เรื่อง การปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี Goog Clinical Practice(GCP) รุ่นที่ 1 (ศูนย์การจัดประชุมวิชาการรามาธิบดี) 8/02/2562
การดำเนินการจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป กรณีพิเศษ และการปรับเพิ่มค่าจ้างกรณีเยียวยาอายุงานของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 30/01/2562
ประชาสัมพันธ์เรื่อง "การแจ้งเปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคมสำหรับผู้กันตนของรพ.สวนปรุง" 24/01/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562 21/01/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒฯาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 หลักสูตร 21/01/2562
ประกาศสถาบันต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ 18/01/2562
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 18/01/2562
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางงในวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2563 2/01/2562
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี (สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่) 14/12/2561
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร วท.ม. และ ป.บัณฑิต สาขาสุขภาพจิต 12/12/2561
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561