ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ 2/04/2562
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS) รุ่นที่ 15 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2/04/2562
ประชาสัมพันธ์ขอรับทุนการอบรมหลักสูตร "การปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" ประจำปีงบประมาณ 2562 28/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบัน" และกลักสูตร "การใช้ยาตำรับเข้ากัญชารักษาผุ้ป่วย-แผนไทย" 27/03/2562
ประกาศผลการคัดเลือก "คนดีที่เป็นแบบอย่างในวิชาชีพ" ประจำปี 2562 15/03/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมเทคนิคการแพทย์เฉพาะทาง 16 หน่วยกิจ รุ่นที่่ 3 15/03/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมสุขภาพจิต ประจำปี 2561 12/03/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมและแผล" 7/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) 7/03/2562
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ประเภททุน 20/02/2562
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14/02/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒณาบุคลากรและฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 9 หลักสูตร 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562 21/01/2562
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางงในวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2563 2/01/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561