ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับรางวัลสุขภาพจิตดีเด่น ประจำปี 2562 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมประจำปีอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลราชวิถี 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 4 (คณะสาธารณสุขสาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 14/05/2562
ประชาสัมพันธ์การจัดสรรทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 8/05/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประจำปี ครั้งที่ 1 (ราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์) 1/05/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ (ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์) 1/05/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการและอบรมเชิงปฏิบัติการ (คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 1/05/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562 30/04/2562
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 26/04/2562
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ กรณีพิเศษ 1 ขั้น รอบแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 26/04/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 24/04/2562
แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 24/04/2562
แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมวิชาการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และขยายเวลาการเสนอชื่อผู้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวัคซีนขงประเทศ 24/04/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ 19/04/2562
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 18/04/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบัน" และกลักสูตร "การใช้ยาตำรับเข้ากัญชารักษาผุ้ป่วย-แผนไทย" 27/03/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning และ m-Learning) 7/03/2562
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาลไปฝึกอบรมในและ/หรือต่างประเทศประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 3 ประเภททุน 20/02/2562
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14/02/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 8/02/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม Information Technology & Management Professional Training Program ประจำปี 2562 21/01/2562
ประกาศการสอบเพื่อรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญเฉพาะทางงในวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ประจำปี พ.ศ.2563 2/01/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561