รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 12/07/2562
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 10/07/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 7 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) 5/07/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่"(ลูกไก่) รุ่นที่ 1 2/07/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ภาคกลาง กรมสุขภาพจิต) 2/07/2562
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28/06/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย(เอพีโอ)สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 27/06/2562
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ฯเข้ารับการอบรมการทำบัญชีครัวเรือน 26/06/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 6 หลักสูตร 21/06/2562
แจ้งยกเลิการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก 21/06/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ (สมาคมแพทย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งประเทศไทย) 17/06/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการอุปกรณ์การแพทย์ ครั้งที่ 31 (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล) 29/05/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ 29/05/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14/05/2562
แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 24/04/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้ยากัญชารักษาผู้ป่วย-แผนปัจจุบัน" และกลักสูตร "การใช้ยาตำรับเข้ากัญชารักษาผุ้ป่วย-แผนไทย" 27/03/2562
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14/02/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 8/02/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561