ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน (Intensive Language Course : ILD) ประจำปีงบประมาณ 2563 6/08/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ปี 2562 2/08/2562
ประชาสัมพันธ์ สารสัมพันธ์ "แก้วกัลยาสิกขาลัย" และการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 31/07/2562
การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ 25/07/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการเรื่อง Update Pediatric Patient Safety 23/07/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 23 EAFONS 2020 23/07/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย(เอพีโอ) 18/07/2562
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ (ระดับเชี่ยวชาญ) 15/07/2562
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ระดับชำนาญการพิเศษ 15/07/2562
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 12/07/2562
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 10/07/2562
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28/06/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย(เอพีโอ)สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 27/06/2562
แจ้งยกเลิการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก 21/06/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์ 29/05/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการ 60 ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14/05/2562
แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 24/04/2562
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14/02/2562
ประชาสัมพันธ์การอบรมวิปัสสนากรรมฐานครงการปฏิบัติธรรมประชาชน 8/02/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561