ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท (ภาษาอังกฤษ) สาขา Healthcare Administration ณ ประเทศ ญี่ปุ่น 11/09/2562
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรม (มหาวิทยาลัยขอนแก่น) 3/09/2562
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือกให้ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 30/08/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมทางวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 30/08/2562
ประชาสัมพันธ์การรับย้าย หรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์) 27/08/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 27/08/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลระยะเวลาการรอดชีพ Survival Analysis (SURVI)ครั้งที่ 2 15/08/2562
การเปลี่ยนชื่อเรื่องผลงานทางวิชาการ 25/07/2562
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติ 23 EAFONS 2020 23/07/2562
ประชาสัมพันธ์โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย(เอพีโอ) 18/07/2562
ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 10/07/2562
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมสุขภาพจิต รอบการประเมินที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 28/06/2562
แจ้งยกเลิการจัดทำบัตรสมาชิก กบข. แบบพลาสติก 21/06/2562
แนวทางการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประเมินบุคคลของข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับเชี่ยวชาญและระดับทรงคุณวุฒิ 24/04/2562
ประกาศหลักเกณฑ์/วิธีการ พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 14/02/2562
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในสังกัดกรมสุขภาพจิต 26/10/2561