ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2560

หัวเรื่อง

วันที่อัพโหลดข้อมูล : 01/02/2560

วันที่แก้ไขล่าสุด : 26/05/2560

วารสารย้อนหลัง

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2560

 • ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และการจัดการปัญหาของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ;DEPRESSION, STRESS AND COPING STRATEGY AMONG PHARMACY STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY /โดย...วรรณคล เชื้อมงคล
 • ภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในประชาชน;DEPRESSION, QUALITY OF LIFE AND FACTORS AFFECTING THE RISK OF DEPRESSION IN PEOPLE AGED MORE THAN 50 YEARS, BANMAKOK COMMUNITY, MAHA SARAKHAM /โดย...ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา;DEVELOPMENT OF THE CAUSAL MODEL OF LOVE BASED HAPPINESS ACCORDING TO BUDDHIST PSYCHOLOGY /โดย...รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์
 • พุทธจริยศาสตร์กับการแสดงเจตนาปฏิเสธยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต;BUDDHIST ETHICS AND THE INTENTION OF WITHDRAWING LIFE-PROLONGING TREATMENT REPRESENTED IN THE LIVING WILL /โดย...ธวัชชัย ตั้งธนวุฒิเวทย
 • รายงานเบื้องต้น: การพัฒนามาตรวัดภาวะวิกฤตในช่วงเปลี่ยนผ่านวัยกลางคนฉบับภาษาไทย;PRELIMINARY VALIDATION OF A THAI VERSION OF CRISIS IN MIDLIFE TRANSITION SCALE /โดย...นิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์*
 • CHANGES IN THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION’S ETHICAL PRINCIPLES OF PSYCHOLOGISTS AND CODE OF CONDUCT IN 2010 AND UPDATES IN THAI VERSION /โดย...ส่องโสม พึ่งพงศ์

 • แสดงวารสารทั้งหมด

  Link ที่เกี่ยวข้อง

  รับตีพิมพ์บทความในสาขา จิตเวช จิตวิทยา พุทธศาสนา

  กองบรรณาธิการ

  นายแพทย์จักริน ปิงคลาศัย
  บรรณาธิการ

  โทรศัพท์. 0-5390-8500 ต่อ 60438

  E-mail : pchakkarin@gmail.com

  ทัศนีย์ ศรีบุญเรือง
  ผู้จัดการวารสาร

  โทรศัพท์. 0-5390-8500 ต่อ 60333

  E-mail : tas.sri2505@gmail.com

  วารินทร์ ตาสา
  ผู้จัดการวารสารออนไลน์

  โทรศัพท์. 0-5390-8500 ต่อ 60370

  E-mail : Lunaz_ever@hotmail.com