ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2560

หัวเรื่อง

วันที่อัพโหลดข้อมูล : 23/11/2560

วันที่แก้ไขล่าสุด : 2560-11-23

วารสารย้อนหลัง

ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (มกราคม - เมษายน) 2560

 • ภาวะซึมเศร้า ความเครียด และการจัดการปัญหาของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีน ครินทรวิโรฒ;DEPRESSION, STRESS AND COPING STRATEGY AMONG PHARMACY STUDENTS AT SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY /โดย...วรรณคล เชื้อมงคล
 • ภาวะซึมเศร้า คุณภาพชีวิต และปัจจัยที่มีผลต่อภาวะซึมเศร้าในประชาชน;DEPRESSION, QUALITY OF LIFE AND FACTORS AFFECTING THE RISK OF DEPRESSION IN PEOPLE AGED MORE THAN 50 YEARS, BANMAKOK COMMUNITY, MAHA SARAKHAM /โดย...ชนัตถา พลอยเลื่อมแสง
 • โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุความสุขในความรักตามหลักพุทธจิตวิทยา;DEVELOPMENT OF THE CAUSAL MODEL OF LOVE BASED HAPPINESS ACCORDING TO BUDDHIST PSYCHOLOGY /โดย...รัตน์นที วิโรจน์ฤทธิ์
 • พุทธจริยศาสตร์กับการแสดงเจตนาปฏิเสธยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต;BUDDHIST ETHICS AND THE INTENTION OF WITHDRAWING LIFE-PROLONGING TREATMENT REPRESENTED IN THE LIVING WILL /โดย...ธวัชชัย ตั้งธนวุฒิเวทย
 • รายงานเบื้องต้น: การพัฒนามาตรวัดภาวะวิกฤตในช่วงเปลี่ยนผ่านวัยกลางคนฉบับภาษาไทย;PRELIMINARY VALIDATION OF A THAI VERSION OF CRISIS IN MIDLIFE TRANSITION SCALE /โดย...นิศานาถ เรืองเดชสิริพงศ์*
 • CHANGES IN THE AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION’S ETHICAL PRINCIPLES OF PSYCHOLOGISTS AND CODE OF CONDUCT IN 2010 AND UPDATES IN THAI VERSION /โดย...ส่องโสม พึ่งพงศ์

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2560

 • การฟื้นคืนได้ในแม่วัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมในจังหวัดเชียงใหม่;RESILIENCE AMONG ADOLESCENT MOTHERS WITH UNPLANNED PREGNANCY IN CHIANG MAI /โดย...นิลุบล สุขวณิช
 • CAUSAL RELATIONSHIPS AMONG FACTORS AFFECTING NEW DRINKERS’ ALCOHOL DRINKING BEHAVIOR;ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักดื่มหน้าใหม่ /โดย...วนิชา น้อยผล
 • การเปรียบเทียบความหวัง ความหมายในชีวิต และภาวะซึมเศร้าของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนา;COMPARISON OF HOPE, MEANING IN LIFE AND DEPRESSION AMONG THE ELDERLY AT THAMMAPAKORN SOCIAL WELFARE DEVELOPMENT CENTER FOR OLDER PERSONS IN CHIANG MAI /โดย...พัสตราภรณ์ ลิ่มเถาว์
 • EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE PSYCHIATRIC FAMILY CARE-GIVING PROGRAM FOR SCHIZOPHRENIA PATIENTS, PANGSILATHONG HOSPITAL, KAMPHAENG PHET PROVINCE;ประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวชโดยครอบครัวสำหรับผู้ป่วยโรคจิตเภท รพ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร /โดย...prawit panpu
 • EFFECTIVENESS OF IMPLEMENTING THE ANGER MANAGEMENT PROGRAM AMONG PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA ADDICTED TO TOBACCO, SUAN PRUNG PSYCHIATRIC HOSPITAL, CHIANG MAI PROVINCE;ประสิทธิผลของโปรแกรมการจัดการความโกรธในผู้ป่วยจิตเภทที่ติดบุหรี่ รพ.สวนปรุง จ.เชียงใหม่ /โดย...Totsapon Akaruan

 • ปีที่ 33 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2560

 • Quality of Life of Psychiatric Patients and Their Caregivers in Ubonratchathani Province /โดย...Somchit Luprasong
 • The Relationship between Sleep Habits and Behavioral Problems in Children with Autism Spectrum Disorder at Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital /โดย...Atittayabhorn Kaewwan
 • Stress Management by Buddhist Activities for BanPong People /โดย...Nuttawat Boonchai
 • The Changes in persons with Autistic spectrum disorders after receiving the artificial elephant-assisted therapy program /โดย...Maethisa Pongsaksri
 • The Happiness Levels and Mental Health of Health Volunteers in Hangdong District /โดย...Sarawoot Soopunpitug
 • Knowledge in Depressive Disorder between Two Villages in Hangdong District /โดย...Sarawoot Soopunpitag

 • แสดงวารสารทั้งหมด

  Link ที่เกี่ยวข้อง

  รับตีพิมพ์บทความในสาขา จิตเวช จิตวิทยา พุทธศาสนา

  กองบรรณาธิการ

  นายแพทย์จักริน ปิงคลาศัย
  บรรณาธิการ

  โทรศัพท์. 0-5390-8500 ต่อ 60438

  E-mail : pchakkarin@gmail.com

  ทัศนีย์ ศรีบุญเรือง
  ผู้จัดการวารสาร

  โทรศัพท์. 0-5390-8500 ต่อ 60333

  E-mail : tas.sri2505@gmail.com

  วารินทร์ ตาสา
  ผู้จัดการวารสารออนไลน์

  โทรศัพท์. 0-5390-8500 ต่อ 60370

  E-mail : Lunaz_ever@hotmail.com