ชื่อตัวชี้วัด หน่วยวัด เป้าหมาย (6 เดือนแรก) ผลการดำเนินงาน ค่าคะแนนที่ได้ Template
ร้อยละคนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ และออทิสติก ได้รับการดูแลฟื้นฟูจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ร้อยละ 80 84.61 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน ร้อยละ 70 80.82/73.12 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 55 เขต 1 80.02/เขต 2 70.50 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยสมาธิสั้น (ADHD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 9 เขต 1 40.91/เขต 2 22.89 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยออทิสติก (ASD) เข้าถึงบริการสุขภาพจิต ร้อยละ 11 เขต 1 60.49/เขต 2 55.09 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยโรคติดสุราในพื้นที่เข้าถึงบริการตามมาตรฐาน ร้อยละ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 เขต 1 2.10/เขต 2 1.76 5 document
ร้อยละของผู้ประสบภาวะวิกฤตที่มีปัญหาสุขภาพจิตได้รับการเยียวยาจิตใจตามมาตรฐานกรมสุขภาพจิต ร้อยละ 70 100 5 document
ร้อยละของประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพจิตที่พึงประสงค์ ร้อยละ 51 เขต 1 88.10/เขต 2 73.50 5 document
ร้อยละของหน่วยบริการจิตเวชที่พัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านจิตเวชในระดับประเทศ (Excellence Center) คะแนน 80 82 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยที่ได้รับบริการจิตเวชฉุกเฉิน ปลอดภัย และไม่ฆ่าตัวตาย รวมทั้งไม่ทำร้ายผู้อื่นภายใน 1 ปี ร้อยละ 70 100 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่รับการรักษาแบบผู้ป่วยในหายทุเลา (full remission) ร้อยละ ≥ 60 80.48 5 document
ร้อยละของผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำในระยะเวลา 1 ปี ร้อยละ 80 เขต 1 91.30/เขต 2 92.20 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำหน่ายจากการบำบัดรักษา (3-Month Remission Rate) ร้อยละ 95 98.0198 5 document
ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง ไม่ก่อความรุนแรงซ้ำ ภายใน 1 ปี ร้อยละ 96 99.68 5 document
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงานและงบลงทุน ร้อยละ ร้อยละ 99/88 งบดำเนินงาน84.59/งบลงทุน 12.28 3 document
ค่า EUI ของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ค่า EUI ≥ 0 ไฟฟ้า 1.19/น้ำมัน 6.21 5 document
ร้อยละของนวตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน ที่ผ่านการวิจัย พัฒนา และนำไปใช้ประโยชน์ (ร้อยละ50) - ค่าคะแนนตามเกณฑ์การวิจัย พัฒนาและนำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม/เทคโนโลยีด้านสุขภาพจิตและจิตเวชของหน่วยงาน ร้อยละ 80 90 5 document
ร้อยละของการพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐานสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (PMQA-M-F) ร้อยละ 70 93.58 5 document
ค่าคะแนนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต (ITA) คะแนน 60 100 5 document
ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่มีผลการประเมินระดับของทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสูงขึ้น ร้อยละ 60 ทักษะ 87.98/สมรรถนะ 80.40 5 document